En

Global

Americas

Europe

Middle East and Africa

Asia Pacific

Back

  Ուղիղ 1:1 անհատական ծրագրավորման դաս երերեխաների համար

  Իրենց մայրենի լեզվով

  Եթե ցանկանում եք, որ Ձեր երեխան բացահայտի իր բացառիկ տաղանդը խնդիրների լուծման, ստեղծագործության և ծրագրավորման մեջ, Codiska-ն ապահովում է դասի լավագույն լուծումը՝ որը կը պարունակի թե նախագծի վրա հիմնված ուսումնական նյութեր, և՛ թե օժանդակ կը լինի ոգեշնչող ,իրենց նախընտրած լեզվին տիրապետող ուսուցիչներով:

  Խնդիրների լուծում, Ստեղծագործական մտքի զարգացում, Հաղորդակցություն

  Բոլոր երեխաներն իրավունք ունեն սովորելու և մտածելու իրենց մայրենի լեզվով:
  Շատ երեխաներ իրական և ոգեշնչող ուսուցչի աջակցությամբ ավելի լավ և ավելի դյուրին են սովորում։

  Նախագծային ուսուցում

  Ուսումնական նյութեր և նախագիծեր ծրագրավորված յուրաքանչյուր ամսի համար, որը բաժանվում է շաբաթական փուլերի:

  Մենթորական ժողովներ

  Ամեն շաբաթ 1-1 անհատական մենթորական ժողով ուսուցչի հետ միասին (յուրաքանչյուր ժողով ՝ 25 րոպե), քննարկելով և հետադարձ կատարելով հայացք ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ:

  Խմբային ժողովներ

  Շաբաթական խմբակային ժողովներ, որոնցում Ձեր երեխան իր խմբակիցներին կը ներկայացնի նախագծի համար իր յուրահատուկ լուծումները՝ զարգացնելով հաղորդակցման հմտությունները:

  Scratch Junior

  Scratch Junior is a visual programming language designed to introduce programming skills to children ages 5–7. By creating projects in ScratchJr, young children can learn to think creatively and reason systematically, despite not being able to read. Our Journey starts with Scratch Junior.

  Minecraft

  Minecraft is a sandbox video game where children can develop problem solving mindsets while enjoying its simplistic gameplay and having fun.

  Scratch

  Scratch is a high-level block-based visual programming language and website targeted primarily at children 8–16 as an educational tool for programming. Users on the site, called Scratchers, can create projects on the website using a block-like interface.

  Robot Programming

  Students will use the knowledge they’ve gained in the previous step. With the help of our own Scratch simulator, they can use Scratch to program Hamster, a tiny programmable robot, to follow simple tasks.

  App inventor

  App Inventor is a web application integrated development environment originally provided by Google, and now maintained by the Massachusetts Institute of Technology. Students can learn to design and program applications on a simple level.

  Python

  Python is an interpreted general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability. Its language constructs as well as its object-oriented approach aim to help write clear, logical code. Students can learn basic python and programming using the python language.

  Pycraft

  The combination of Minecraft and Python coding, where students can see and experience their python codes in the simplistic and colorful world of minecraft.

  Web Programming

  Students will learn how to design and program websites and web pages by using Wordpress, a free and open-source content management system written in PHP.

  Internet of Things

  In today’s world the Internet is used to connect many things besides computers. This course will teach students how to use the web to survey, control and access many systems remotely.

  Game Programming

  Using The Unity Engine, students can learn how to design and program games whilst learning to code and controlling Game physics and behaviors using C Sharp.

  Data Science

  Data science combines previously learnt programming knowledge with statistical knowledge to create insight from a data set. Students will learn about Data Science and how to apply Data Science Skills to move onto the next step.

  AI & Machine Learning

  Machine learning is a subfield of artificial intelligence, which is broadly defined as the capability of a machine to imitate intelligent human behavior. Artificial intelligence systems are used to perform complex tasks in a way that is similar to how humans solve problems. Using the knowledge students have learned in the previous step, they can move onto learning about AI & Machine Learning.

  Scratch Junior

  Scratch Junior is a visual programming language designed to introduce programming skills to children ages 5–7. By creating projects in ScratchJr, young children can learn to think creatively and reason systematically, despite not being able to read. Our Journey starts with Scratch Junior.

  Minecraft

  Minecraft is a sandbox video game where children can develop problem solving mindsets while enjoying its simplistic gameplay and having fun.

  Scratch

  Scratch is a high-level block-based visual programming language and website targeted primarily at children 8–16 as an educational tool for programming. Users on the site, called Scratchers, can create projects on the website using a block-like interface.

  Robot Programming

  Students will use the knowledge they’ve gained in the previous step. With the help of our own Scratch simulator, they can use Scratch to program Hamster, a tiny programmable robot, to follow simple tasks.

  App inventor

  App Inventor is a web application integrated development environment originally provided by Google, and now maintained by the Massachusetts Institute of Technology. Students can learn to design and program applications on a simple level.

  Python

  Python is an interpreted general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability. Its language constructs as well as its object-oriented approach aim to help write clear, logical code. Students can learn basic python and programming using the python language.

  Pycraft

  The combination of Minecraft and Python coding, where students can see and experience their python codes in the simplistic and colorful world of minecraft.

  Web Programming

  Students will learn how to design and program websites and web pages by using Wordpress, a free and open-source content management system written in PHP.

  Internet of Things

  In today’s world the Internet is used to connect many things besides computers. This course will teach students how to use the web to survey, control and access many systems remotely.

  Game Programming

  Using The Unity Engine, students can learn how to design and program games whilst learning to code and controlling Game physics and behaviors using C Sharp.

  Data Science

  Data science combines previously learnt programming knowledge with statistical knowledge to create insight from a data set. Students will learn about Data Science and how to apply Data Science Skills to move onto the next step.

  AI & Machine Learning

  Machine learning is a subfield of artificial intelligence, which is broadly defined as the capability of a machine to imitate intelligent human behavior. Artificial intelligence systems are used to perform complex tasks in a way that is similar to how humans solve problems. Using the knowledge students have learned in the previous step, they can move onto learning about AI & Machine Learning.

  Մենք կարևոր հմտությունները հասանելի ենք դարձնում երեխաներին ամենուր

  Տանը ընտանիքի հետ միասին
  Մասնակցություն ունենալով խմբակային աշխատանքներին
  Սովորեք ծրագրավորում առցանց մասնագիտացած ,մասնավոր և բացառիկ ուսուցչի աջակցությամբ